5. "Volumetrická studie Areál ZŠ V Cibulkách" – hrubopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/5/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
43. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 07.09.2021
číslo usnesení VÚR/43/5/2021
5 . bod programu Předkladatel: Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Volumetrická studie Areál ZŠ V Cibulkách" – hrubopis Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

  1. prezentaci hrubopisu „Volumetrické studie Areál ZŠ V Cibulkách“, zprac. Škarda architekti, dat. 25.08.2021.

    0

II. Konstatuje

  1. že studie splnila zadání a prověřila možnosti umístění areálu 1. stupně ZŠ s možností jejího budoucího rozšíření o 2. stupeň.

    0

III. Doporučuje RMČ

  1. v případě dokončení jednání o směně pozemků s MHMP dle usnesení č. ZMČ/17/5/2021 ze dne 22.06.2021 pokračovat v projektové přípravě areálu ZŠ.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0 Předmětem projednání byl hrubopis „Volumetrické studie Areál ZŠ V Cibulkách“, který představil Ing. arch. Václav Škarda ze Škarda architekti. Diskuse: Z. Hamanová: kladně hodnotí citlivé hmotové řešení a osazení objektu na terénu, dotaz na způsob zásobování provozu kuchyně. V. Škarda (ŠKARDA ARCHITEKTI): popsal provozní řešení. Z. Laciga: připomínka, týkající se nesrovnalosti představeného zadání co do počtu žáků ve třídách i ve výsledné kapacitě s ohledem k demografickému vývoji v lokalitě. V. Škarda (ŠKARDA ARCHITEKTI): navržené řešení odpovídá zadání, které obdržel. Popsal představený koncept jako hmotově otevřené řešení, umožňující reagovat i na vyšší poptávku, vyvolanou demografickým vývojem v lokalitě (lze umístit i 18ti třídní ZŠ - tedy nad rámec zadání). T. Homola: ambicí je v současné chvíli definovat provoz ZŠ a jeho realizovatelnost v předmětné lokalitě a na řešených pozemcích, v souvislosti s tím je zaznamenána pozitivní odezva ze strany HMP (týká se probíhajících jednání, o směnách pozemků, svěřování apod.), lze tak dnes pokračovat do vyšších stupňů PD. Z. Hamanová: konstatovala předpokládané kapacity dle zadání: ZŠ pro 1. stupeň 300 žáků (po 2 třídách), pro 2. stupeň 120 žáků (po 1 třídě), případný nárůst 2.stupně na 240 žáků lze řešit komfortně, bez negativního vlivu na okolní zástavbu. J. Lepša (IPR): představený koncept i urbanisticko architektonické řešení považuje za dobrý příklad návrhu ZŠ v klasickém pojetí, včetně zvoleného tvarosloví, které rovněž koresponduje s okolní zástavbou.
5. "Volumetrická studie Areál ZŠ V Cibulkách" – hrubopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/5/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...