5. "Generel dopravy MČ Praha 5" – SUDOP PRAHA, a. s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/21/5/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.
Městská část Praha 5
21. zasedání Dopravního výboru
konaná dne 24.01.2022
číslo usnesení VYDO/21/5/2022
5 . bod programu Předkladatel: Ing. Jan Panenka, předseda Výboru dopravního, "Generel dopravy MČ Praha 5" – SUDOP PRAHA, a. s. Výbor dopravní
I. Bere na vědomí
  1. prezentaci Generelu dopravy městské části Praha 5, zprac. SUDOP PRAHA, a. s., dat. 10/2021.

    0

II. Žádá
  1. členy VYDO a Zastupitelé MČ Praha 5 o zaslání připomínek ke Generelu dopravy v termínu do konce února roku 2022 na Odbor územního rozvoje MČ Praha 5.

    0

Poměr hlasování: 9/0/0 Diskuse: Zástupci zhotovitele (SUDOP PRAHA, a. s.) Ing. M. Mareš, Ing. Z. Melzer: představení struktury materiálu rozděleného na dvě části - 1. etapa analytická, 2. etapa návrh opatření, resp. tematické okruhy akčních plánů s návrhy opatření. Ing. J. Panenka: požadavek na detailnější popis materiálu. Ing. arch. Z. Hamanová: připomínka ke způsobu prezentování materiálu, nekoncepční a nesrozumitelné. Ing. J. Panenka: bude postačující časové období na seznámení se s materiálem a jeho prostudováním. Ing. M. Mareš: představení okruhů opatření a podrobné seznámení s obsahem materiálu. Ing. J. Panenka: výzva k diskusi. JUDr. J. Burian: zda je rozvedeno téma Radlické radiály (dále RR). Ing. M. Mareš: předmětné téma je rozvedené v návrhové části (E2). Ing. Z. Laciga: dotaz, zda při vzniku materiálu proběhla koordinace s ostatními městskými částmi a MHMP (týká se především témat RR, Barrandovského mostu, MČ Praha 4 apod.). Ing. M. Mareš: vzniklý materiál propisuje udržitelnost na úrovni MHMP, dbá na propojení s projekty celoměstského významu, týká se udržitelné mobility, železnice, zároveň koordinuje a zohledňuje potřeby MČ Prahy 5. Ing. J. Panenka: navrhováno za účasti IPR. Ing. P. Malík: dotaz a připomínka k zastaralým datům prezentovaného grafu dopravy (aktualizace trolejbusové dopravy, P+R ve Slivenci apod.). Ing. J. Panenka: odpověď k připomínce, je projednáváno již od loňského roku. Ing. M. Kryl: provázanost s IPR a návrhem Metropolitního plánu (dále MP), příklad sídliště Barrandov, zda již např. v této fázi navrhuje opatření pro MP. Ing. M. Mareš: nejsou navrženy opatření pro aktuálně připravovanou výstavbu, ale data IPR jsou propsána. Ing. Z. Laciga: zásadní nutnost a potřeba naplánovat více jednání k předmětnému materiálu, nutnost uvedené téma důkladně promyslet.
5. "Generel dopravy MČ Praha 5" – SUDOP PRAHA, a. s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/21/5/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...