4. "Parkovací dům Werichova" - prezentace studie

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/22/4/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.
Městská část Praha 5
22. zasedání Dopravního výboru
konaná dne 14.02.2022
číslo usnesení VYDO/22/4/2022
4 . bod programu Předkladatel: Ing. Jan Panenka, předseda Výboru dopravního, "Parkovací dům Werichova" - prezentace studie Výbor dopravní
I. Bere na vědomí
 1. prezentaci ověřovací studie "Parkovací dům Werichova", zprac. A69 – architekti, s. r. o., IČ 26355981, dat. 11/2021.

  0

II. Konstatuje
 1. preferenci navrženého řešení dle varianty 1 "Krajina-Eco", která má nejmenší vliv na své okolí.

  0

III. Požaduje
 1. problematiku dopravy v klidu na Barrandově řešit přednostně alternativním způsobem spočívajícím ve stavebně-technických úpravách komunikační sítě.

  0

IV. Doporučuje
 1. nejprve vyhodnotit dopad ZPS, poté zvážit alternativní způsoby ve smyslu bodu III. tohoto usnesení, a následně v případě potřeby dalších parkovacích míst vzhledem k ekonomickému vyhodnocení nákladů zvážit postoupení studie "Parkovací dům Werichova" HMP.

  0

Poměr hlasování: 7/0/0 (Viktor Čahoj není přítomen při hlasování) Diskuse: Zástupce zhotovitele (A69-architekti, s. r. o.) Ing. arch. Jan Rosický: představení a popis návrhu jako dvou urbanisticky a technicky různých koncepcí nabízejících dílčí podmnožiny řešení, navazující na Územní studii Nový Barrandov. Ing. J. Panenka: předem upozornil na vysoké investiční náklady, které si MČ Praha 5 nemůže dovolit, kdy investice na jedno nové parkovací místo přesáhne milion Kč. Efektivnějším a levnějším řešením navýšení parkovacích kapacit v oblasti Barrandova je rozšiřování stávajícího silničního profilu. Vyzval k diskuzi. Ing. M. Kryl: porovnání ekonomické efektivity (v rámci variant), porovnání s fungováním obdobných záměrů na Černém Mostě, na Praze 13 apod., pokud MČ Praha 5 nedisponuje potřebnými finanční prostředky na realizaci není důvod projednání. Ing. J. Panenka: důvod projednání v souvislosti se závazkem developera z roku 2017, deklarování postoje řešit nedostatek parkovacích stání úpravou stávající uliční sítě nikoliv výstavbou parkovacího domu. Ing. Z. Laciga: připojil se k podpoře řešit nedostatek parkování na sídlišti Barrandov pomocí dílčích dopravních opatření, současně nezavrhuje možnost realizovat parkovací dům v budoucnu. on-line dotazy stran veřejnosti: Ing. I. Majtnerová: připomenutí jednotlivých bodů obsažených v „Petici proti výstavbě parkovacích domů ve Werichově ulici v Praze 5", resp. finanční náročnost, téma odstupových vzdáleností apod. V. Brychová: zásah do komfortu obyvatel žijících v blízkosti předpokládaného záměru, otázka vlivu na zásobování, provoz služeb, odpadové hospodářství. H. Poštová: dotaz ohledně výběru pozemku, resp. možnosti alternativního situování v jiné části lokality, vyhodnocení přínosu realizace pro lokalitu. A. Rybičková: dotaz ohledně prodeje parkovacích stání. Ing. J. Panenka: nelze predikovat fungování objektu v budoucnu, zadání a koordinace proběhly před ustanovením současného Výboru dopravy. Zástupce zhotovitele (A69-architects, s.r.o.) Ing. arch. Jan Rosický: návrh zohledňuje všechny vstupy, týkající se pokrytí obsluhy území, popis fungování parkovacího domu (zóna placeného stání, dále jen ZPS na střeše, zpoplatněný suterén), z hlediska urbanisticko architektonického splňuje požadované parametry. Ing. I. Majtnerová: téma smlouvy se společností FINEP. Z. Doležal: probíhající naplňování dohod se společností FINEP ve všech etapách v počtech parkovacích míst i z hlediska urbanismu. H. Poštová: dotaz ohledně výběru místa pro realizaci parkovacího domu. Z. Doležal: situování objektu vychází z Územní studie Nový Barrandov. H. Poštová: dotaz ohledně vyjádření obyvatel k předloženému záměru. Z. Doležal: v předmětném období nebyl radním zodpovědným za územní rozvoj. L. Stará: poznámka k fungování zavedené ZPS na sídlišti Barrandov, resp. bez kladného dopadu. Z. Doležal: není zastánce parkovacího domu, blíže uskutečnění jsou dílčí dopravní opatření v rámci stávající uliční sítě. V. Brychová: požadavek na zkapacitnění parkovacích stání, resp. efektivnější využití stávajících odstavných ploch. Ing. J. Panenka: v přípravě projekt na revizi parkovacích stání v rámci sídliště Barrandov včetně vyhodnocení funkce zavedené ZPS. L. Stará: zavedené ZPS nenaplnily původní očekávání. Ing. Z. Laciga: připomínka NIMBY efektu („Not In My Backyard“, česky „ne na mém dvorku“) v souvislosti s probíhající diskusí. Z. Doležal: diskuse s občany ohledně nové výstavby na sídlišti Barrandov proběhla v souvislosti s jednáním se Spolkem Za lepší Barrandov (inicioval tehdejší starosta Ing. P. Richter, výsledkem bylo snížení podlažnosti navrhované zástavby, doplnění o služby, komerční plochy a veřejná prostranství).
4. "Parkovací dům Werichova" - prezentace studie
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/22/4/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...