4. "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/51/4/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
51. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 01.03.2022
číslo usnesení VÚR/51/4/2022
4 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" Výbor pro územní rozvoj
I. Bere na vědomí
 1. prezentaci "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu", zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., dat. 02/2022.

  0

II. Doporučuje RMČ
 1. souhlasit s upraveným návrhem na pořízení změn ÚP SÚ HMP č. Z 3552 a č. Z 3553 dle aktuální podkladové studie "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu", zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., dat. 02/2022.

  0

III. Požaduje
 1. v návaznosti na předloženou studii "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a dle výsledků zhodnocení modrých zón a potřeb parkování v oblasti Barrandova, detailně řešit v dalších stupních projektové přípravy lokalitu vjezdu - "brány" do sídliště z ulice K Barrandovu, a to po obou stranách Lamačovy ulice.

  0

 2. vypracovat studii zkapacitnění křižovatky Lamačova - Slavínského x K Barrandovu s důrazem na výsledné posílení výjezdu z Lamačovy a Slavínského ulice a vybranému dopravnímu řešení studii "Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" přizpůsobit, bude-li s ním v rozporu.

  0

Poměr hlasování: 8/0/0 Diskuse: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D. (ARCHUM ARCHITEKTI, s. r. o.): představení projednávaného materiálu, navazuje na studii atelieru A-69 architekti, s. r. o. „Studie Nový Barrandov 2020“, popis koncepce - 2 základní pěší osy, veřejná prostranství, popis sítě obsluhy, brána do Barrandova, záměr PVS, popis území dotčeného žádostí o změnu (jako podklad), připomínky a úpravy v území (přesun MŠ, Benzina, dopravní řešení – nájezdové úhly, prostorové řešení), informace o hlavních kapacitách, požadavky na media, placené zóny parkování, resp. saturování parkovacích stání (Lamačova, Štěpařská), vytvoření zóny 30 km/h, popis návrhu MZI (zeleň a sadové úpravy), režim modro zelené infrastruktury, porovnání bilancí návrhu oproti stávajícímu ÚPn. Z. Hamanová: vyzvala ke komentářům. M. Kryl: dotaz k závaznosti materiálu, co z něho vyplývá, poznámka k rozporu s generelem dopravy MČ s ohledem na jeho 3 opatření, upozornění na možný vznik dopravního kolapsu plynoucí z navrhované hustoty území, pozitiva návrhu v dobře rozvrženém funkčním uspořádání, v dosažené prostupnosti území, v návaznosti na podrobnější popis připravovaných záměrů konstatování že se jedná o podklad ke změně ÚPn (neschvalují se „domečky“). Z. Hamanová: poznámka ke křižovatce Lamačova, K Barrandovu, týkající se detailnějšího přeřešení, poznámka ke stabilizaci a snížení hustoty zástavby. Z. Laciga: přiklání se k názoru Ing. Kryla, z hlediska navrhovaných kapacit připomínka k fungování dopravních vztahů, dotaz ke kapacitám, resp. navýšení počtu rezidentů. Š. Vojtík: v území které podléhá změně ÚPn nárůst cca o 1500 obyvatel, v nezměnové části cca 3000 obyvatel, suma 4500 (nárůst cca 850 vozidel). Z. Laciga: nutno věnovat pozornost. Z. Hamanová: požadavek uvést do souladu s generelem dopravy. L. Vacek: jedná se o nezávažný rozpor, lze řešit optimalizací veřejné dopravy, zhotovitel doplní v rámci požadovaných připomínek, kladné hodnocení vybavenosti území, dostatečně reaguje na deficit parkovacích stání, po schválení lze studii řešit hledáním dalších nových kapacit v předmětném území (možnost dalšího upřesňování). Š. Vojtík: koordinace s Odborem dopravy MČ, zastávka MHD Štěpařská, kladné hodnocení ze strany ROPIDU, posílení vazeb MHD v lokalitě záměru brány do Barrandova, z hlediska dopravních vazeb prověření křižovatky K Barrandovu a Lamačova. Z. Doležal: kladné hodnocení studie z hlediska stabilizace území, doplnění vybavenosti, pořizování studie z důvodu obav dopadů platnosti Metropolitního plánu na území. M. Kryl: problematika provozu stávajícího pěšího podchodu pod komunikací K Barrandovu v souvislosti s provozem obchodního zařízení na nároží K Barrandovu a Slavínského, resp. námět na otočení rampy ve prospěch logické pěší vazby ze směru od sídliště Barrandov. Š. Vojtík: studie reaguje na cíle v území a zohledňuje přirozené trasy v lokalitě. Ing. M. Beránek (předseda výboru SVJ Högerova): argumentace vysokým provozem automobilové dopravy v rámci sídliště Barrandov ve špičkách a v době kritických situací na Barrandovském mostě v současné době a uvedení této problematiky do souvislosti s připravovanou urbanizací a jejími dopady na území z hlediska nárůstu počtu vozidel, obava ze zahlcení sídliště a kolapsu dopravy. Š. Vojtík: podrobné vysvětlení představené koncepce z hlediska pěších vazeb a návrhu parkovacích stání v území dokumentované též na návrhu řešené dopravní prostupnosti území. M. Beránek: poznámka k návrhu společnosti Metrostav Development v souvislosti s realizací služeb. Z. Hamanová: není předmětem projednání řešení detailu jednotlivých záměrů. Akad. arch. J. Lepša (IPR): kladné hodnocení představené studie a na pravou míru uvedl, v jakém měřítku se urbanistická studie projednává, přičemž podrobnější a detailnější řešení území bude pokračovat v následných krocích. L. Vacek: předmětem řešení studie jsou změnové plochy, vše ostatní a vybavenost jsou podpůrným doplňujícím materiálem. Mrázová (veřejnost): kritický postoj k rozsahu stávajících veřejných a zelených ploch na území sídliště Barrandov včetně neřešené dopravy v klidu, obava z dopadu navrhované zástavby na kvalitu veřejných prostranství. Š. Vojtík: podrobné představení studie v části veřejných prostranství jako vyvážené koncepce mezi objemem navrhované zástavby a různých typů navrhovaných rekreačních ploch v řešeném území s opakovaným důrazem na prostupnost území (v příčném i podélném směru). Z. Hamanová: koncepce fungujících veřejných prostranství je nedílnou součástí každé studie, v blízkosti Prokopské údolí a Chuchelský háj, v přípravě okružní park jako součást postupně naplňované studie Nový Barrandov 2020. J. Lepša: lokalitu Barrandova považuje z hlediska množství ploch pro rekreaci za dostatečně saturované Mrázová: považuje stav Prokopského údolí v letních měsících za alarmující (kapacitní vytížení). on-line: Krátký (zastupitel): poukaz na poškození tzv. Zlatého horizontu v souvislosti s případnou realizací záměru brány do Barrandova, dotaz na sportovní halu s parkovacím domem. Š. Vojtík: realizace dostatečných kapacit parkovacích stání na povrchu, řešení nad rámec PSP v podzemí navrhovaných objektů (parkovací dům se nerealizuje). Z. Hamanová: HMP vlastní území u Štěpařské ulice, které předpokládá využít pro dostupné bydlení. M. Kryl: poznámka k projevům nevole stran občanů k představenému materiálu, primárně se jedná o projednání funkčních ploch, a nikoliv o diskusi nad jednotlivými stavebními záměry. on-line: Hřebíček (veřejnost): souhlasí se všemi formulovanými námitkami, neztotožňuje se s výškovým uspořádáním navrhované brány do Barrandova. Z. Hamanová: koncepce výškové dominanty navazuje na koncept studie ateliéru A69, poznámka: nedochází k narušení Zlatého horizontu, neboť ten se nachází ve směru na Slivenec. on-line: Kocman (veřejnost): z environmentálního pohledu je nutné obyvatelům Barrandova zajistit dostatečný standard, 2 věže považuje za problematické z hlediska fungování v daném místě (bezpečnost, doprava). Z. Laciga: poděkoval občanům, že se problematikou územního rozvoje zabývají včetně účasti pí. Mrázové na zasedání, připomínka výstupů sportovní komise, týkající se deklarování dostupnosti sportovní plochy do 5 minut chůze od bydliště (fotbal, cyklistika, in-line apod.), negativní vymezení se vůči bráně do Barrandova (v souvislosti s dobrým fungováním města). Š. Vojtík: znovu podrobný popis navrhované veřejné vybavenosti včetně vysvětlení průběhu pěších tras, popis jednotlivých hřišť a parků na trasách navrhovaných pěších os včetně jejich kategorizace a využití pro občany Barrandova.
4. "Urbanistické studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/51/4/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (11)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...