28. "Urbanistická studie Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a související změny ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/14/360/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
14. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 04.04.2022
číslo usnesení RMČ/14/360/2022
28 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, "Urbanistická studie Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a související změny ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33 Rada městské části Praha 5
I. Souhlasí
 1. s upraveným návrhem na pořízení změn ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33 dle podkladové studie "Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu", zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., aktualizace 02/2022, v příloze č. 1.

  0

II. Požaduje
 1. v návaznosti na předloženou studii "Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a dle výsledků zhodnocení modrých zón a potřeb parkování v oblasti Barrandova detailně řešit lokalitu vjezdu – "brány" do sídliště z ulice K Barrandovu, a to po obou stranách Lamačovy ulice.

  0

III. Ukládá
 1. předložit upravený návrh na pořízení změn ÚP SÚ HMP č. Z 3552 a Z 3553 k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 5

  Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

  Termín plnění: 03.05.2022

  0

 2. zadat vypracování studie zkapacitnění křižovatky Lamačova – Slavínského x K Barrandovu s důrazem na výsledné posílení výjezdu z Lamačovy a Slavínského ulice

  Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., vedoucí odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

Poměr hlasování: 8/0/0

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...