4. "Ověřovací studie Vnitroblok Svornosti" – hrubopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/54/4/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
54. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 26.04.2022
číslo usnesení VÚR/54/4/2022
4 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Ověřovací studie Vnitroblok Svornosti" – hrubopis Výbor pro územní rozvoj
I. Bere na vědomí
  1. prezentaci hrubopisu "Ověřovací studie Vnitroblok Svornosti", zprac. DAM architekti, s. r. o., dat. 03/2022.

    0

II. Konstatuje
  1. , že studie splnila zadání a prověřila možnosti zástavby vnitrobloku a nároží ulic Svornosti a U Železničního mostu v souladu s navrženým stavebním programem.

    0

III. Doporučuje RMČ
  1. pokračovat v přípravě záměru zadáním dalších stupňů projektové dokumentace.

    0

Poměr hlasování: 9/0/1 Diskuse: Ing. arch. Jiří Hejda (projektant DAM): představil koncept návrhu, konstatoval komplikovanost území (páteřní kanalizační stoka, železniční trať, zeleň), téma areálu MŠ resp. volba ponechat či zrušit objekt a realizovat v rámci nové koncepce, K+R, po konzultacích a představení rozhodnuto o dostavbě křídla Z. Hamanová: vznesla dotaz na počet nových tříd v MŠ resp. ohledně řešení stravování J. Hejda: nárůst o 4 třídy včetně pokrytého stravování (dostatečná kapacita varny v původním objektu MŠ) Z. Hamanová: zmínila průběh páteřní cyklostezky A3, posun a zvednutí mostu přes Nádražní ulici v souvislosti s realizací stezky a parkově upravenou plochou Smíchov City J. Hejda: ohledně navazujících záměrů provedeny konzultace na MHMP, budou doplněny nadhledy Z. Hamanová: vyzvala k dotazům Z. Laciga: dotaz ohledně poskytnutí variant návrhu (na základě zadání) J. Hejda: konstatoval, že pro potřeby jednání VUR bylo poskytnuto výsledné řešení, varianty byly k disposici na počátku projektování a po konzultacích s OUR, OŠK, radním pro územní rozvoj a předsedkyní VÚR zúženy na výsledný návrh, dokument připravený k odevzdání lze o průběžné varianty doplnit (resp. o vývoj návrhu) P. Šmelhaus: dotaz na dostatečnost oslunění nově vymezené zahrady MŠ v souvislosti se zastavěním nároží ulic U železničního mostu a Svornosti J. Hejda: konstatoval, že provedený výpočet oslunění pozemku prokazuje soulad s normou (slunovraty, rovnodennost, dopoledne i v zimním období) Z. Laciga: považuje za nutné moci se z pozice člena VUR rozhodnout mezi variantami neboť tak to vychází ze zadání, další dotaz ohledně komfortu obyvatel z hlediska provozu zahrady MŠ J. Hejda: podrobně popsal a vysvětlil budoucí provoz zahrady MŠ Z. Hamanová: seznámila přítomné se způsobem konzultací a scházení se nad vývojem projektu, faktory ovlivňujícími směřování k výsledné variantě, zohlednění připomínek rezidentů, navázání na slepý štít bloku L. Vacek: návrh považuje za kreativní a za příklad zdařilé architektury, za dobře zvládnutou synergii funkcí v jinak velmi komplikované lokalitě (páteřní kanalizační stoka, místní dopravní a komunikační uzel) T. Homola: konstatoval, že limitem návrhu jsou provedené investice do MŠ, naopak uzavřením bloku a ponecháním objektu MŠ včetně její přístavby bylo z hlediska investic MČ nalezeno optimální řešení P. Vášo (občan): vznesl dotaz na situování kontejnerů po realizaci záměru, zda bude možné navýšit počet parkovacích stání, zda stávající i nová zástavba nebude obtěžována pachy z vývařovny J. Hejda: odpověděl, že návrh skladování odpadu umožňuje vyřešit více způsoby, v této fázi se jedná o detail, který bude projednán ve vyšších stupních PD, ohledně parkování konstatoval, že jednak je připravená prostorová rezerva, a jednak lze pro další zkapacitnění použít zakladače, ohledně pachů z kuchyně vývod klimatizace řešen dle norem nad střechou vysokých objektů P. Vášo (občan): za problematické považuje křížení budoucího provozu pěších v ulici U železničního mostu s dopravně frekventovanou ulicí Svornosti J. Hejda: odpověděl, že širší urbánní vztahy nebyly předmětem zadání, ale studie v rámci situace širších vztahů upozorňuje na budoucí navýšení pěších a cyklistických vazeb a doporučuje řešení Z. Hamanová: ve věci připravované cyklostezky zmínila projekt železničního mostu a jeho ztrojkolejnění viz jednání s ČD, a dále jednání s SVJ Pod tratí (řešení přechodu, úvaha o přesunutí kontejnerů pod zem) P. Kačina (občan): otázka na zohlednění stávajícího užívání světlíků štítové stěny sousedícího objektu Z. Hamanová: provětrání a technické řešení budou probírány ve vyšších stupních PD na základě konkrétních dispozic T. Homola: ohledně světlíků považuje návrh v pořádku K. Bauer: dotaz k důsledkům zastínění přízemí bytové jednotky nově navrženým objemem varny J. Hejda: byl proveden průkazný výpočet osvětlení, nicméně lze ještě pracovat s půdorysným uspořádáním návrhu
4. "Ověřovací studie Vnitroblok Svornosti" – hrubopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/54/4/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...