10. "Rozšíření památkové zóny Smíchov"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/58/10/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
58. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 21.06.2022
číslo usnesení VÚR/58/10/2022
10 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Rozšíření památkové zóny Smíchov" Výbor pro územní rozvoj
I. Bere na vědomí
  1. prezentaci podkladového materiálu "Rozšíření památkové zóny Smíchov", zprac. PhDr. Josef Holeček.

    0

II. Konstatuje
  1. , že podkladový materiál "Rozšíření památkové zóny Smíchov" splnil zadání.

    0

III. Doporučuje RMČ
  1. podat podnět na rozšíření památkové zóny Smíchov na Ministerstvo kultury ČR.

    0

Poměr hlasování: 7/0/0 (Bc. Lukáš Herold, Ing. arch. Barbora Jobová a Ing. Pavel Richter nejsou přítomni při hlasování) Diskuse: Ph. Dr. J. Holeček: představil a odprezentoval hrubopis "Rozšíření památkové zóny Smíchov", jedná se o podklad pro podání návrhu na rozšíření památkové zóny Smíchov na Ministerstvo kultury ČR M. Kryl: vyjádřil obavy, že rozšíření památkové zóny může způsobit problémy nebo omezit možnosti výstavby v některých lokalitách, kde se předpokládá nebo je již plánovaná výstavba, jedná se zejména o oblasti v okolí ul. Plzeňské. J. Holeček: vymezení památkové zóny musí být souvislý a logický celek, vyjímat jednotlivé části, bloky nebo území nelze. Z. Laciga: navrhl začlenit lokalitu Farkáně a Smíchovského hřbitova J. Holeček: zvažoval začlenit Farkáně, z vyhodnocení aktuálního urbánně kompoziční stavu území vyplynulo, že míra zachování a celistvost historického urbanismu je nedostatečně zachovaná a přímo nesouvisí s urbanismem Smíchova Z. Hamanová: konstatovala, že z konzultací s NPÚ vyplývá, že návrh je nutné podat jako rozšíření stávající památkové zóny T. Homola: upozornil, že odborně nedostatečně podložené a neopodstatněné rozšiřování by mohlo zablokovat projednání a schválení rozšíření památkové zóny, dále upozornil, že Smíchovský hřbitov má ochranu (kulturní památka – hřbitov Malvazinky) L. Vacek: upozornil, že se jedná o odborný materiál, který je zpracován erudovaným odborníkem na základě odborného posouzení dané problematiky, tj. na posouzení historicko-urbanistických hodnot území Z. Laciga: požadavek hlasovat o protinávrhu, resp. o další rozšíření památkové zóny Smíchov - Hlasování o protinávrhu Z. Lacigy: „VUR doporučuje předložený návrh „Rozšíření památkové zóny Smíchov“ rozšířit o lokalitu Farkáně a Smíchovského hřbitova.“ Hlasování 1/3/3 Návrh nebyl přijat. - Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení – dle úvodu. Hlasování 7/0/0 Návrh byl přijat.
10. "Rozšíření památkové zóny Smíchov"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/58/10/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...