27. schůze Rady městské části Praha 5

Orgán: Rada městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 13. 6. 2022 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
"Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části Praha 5" – aktualizace
Číslo usnesení
RMČ/27/724/2022
Stav
Předkladatel
Doležal Zdeněk, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 28. 6. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/725/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1197, 1198 a 2002/4, vše k. ú. Košíře, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Číslo usnesení
RMČ/27/726/2022
Stav
Předkladatel
Damašek Martin, Bc., M.A.
Poř. číslo
4.
Jednání
Ověřovací studie vnitroblok Svornosti
Číslo usnesení
RMČ/27/727/2022
Stav
Předkladatel
Doležal Zdeněk, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
ZUŠ Popelka - záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1381/1, k. ú. Košíře
Číslo usnesení
RMČ/27/728/2022
Stav
Předkladatel
Damašek Martin, Bc., M.A.
Poř. číslo
6.
Jednání
Bach-Collegium Praha, z. s. - pronájem NP č. 906, Stroupežnického 493/10, Praha 5 - finalizace na základě zveřejněného záměru
Číslo usnesení
RMČ/27/729/2022
Stav
Předkladatel
Damašek Martin, Bc., M.A.
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o pronájem bytu - preferovaná profese
Číslo usnesení
RMČ/27/730/2022
Stav
Předkladatel
Herold Lukáš, Bc.
Poř. číslo
8.
Jednání
Revokace usnesení RMČ č. 6/176/2022 ze dne 14. 2. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/731/2022
Stav
Předkladatel
Herold Lukáš, Bc.
Poř. číslo
9.
Jednání
Ukončení školního roku 2021/2022 dne 29. 6. 2022 a udělení 1 dne ředitelského volna v Základní škole a mateřské škole, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace
Číslo usnesení
RMČ/27/732/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
Čerpání finančních prostředků z vlastního fondu investic školy v roce 2022 právnické osoby Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace
Číslo usnesení
RMČ/27/733/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
Smlouva číslo 2022/02722 o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby "Zásilky s obsahem hlasovacích lístků" pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 se společností Česká pošta, s. p.
Číslo usnesení
RMČ/27/734/2022
Stav
Předkladatel
Černá Kateřina, JUDr.
Poř. číslo
12.
Jednání
Příprava rozpočtu na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/27/735/2022
Stav
Předkladatel
Kavalírek Jan, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Návrh Zásad pro realizaci projektů Dostupného družstevního bydlení v podmínkách městské části Praha 5
Číslo usnesení
RMČ/27/736/2022
Stav
Předkladatel
Homola Tomáš, JUDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
Rozšíření seznamu objektů ve smlouvě č. 0082/ZOMI/18 o výkonu správy nemovitostí o objekt mateřské školy, U Nesypky 1509/26, Praha 5 - Smíchov
Číslo usnesení
RMČ/27/737/2022
Stav
Předkladatel
Herold Lukáš, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
Návrh obecně závazné vyhlášky ke stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Číslo usnesení
RMČ/27/738/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
Smlouva o nájmu prostor za účelem zřízení volebních místností pro okrskové komise voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. 09. 2022 - 24. 09. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/739/2022
Stav
Předkladatel
Černá Kateřina, JUDr.
Poř. číslo
17.
Jednání
Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy"
Číslo usnesení
RMČ/27/740/2022
Stav
Předkladatel
Dušek David, MgA.
Poř. číslo
18.
Jednání
Objemová studie "Jinonická", poz. parc. č. 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113 a 2027, vše v k. ú. Košíře - podklad pro změnu č. Z 2899/00
Číslo usnesení
RMČ/27/741/2022
Stav
Předkladatel
Doležal Zdeněk, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
Připomínky MČ Praha 5 k návrhu Metropolitního plánu pro veřejné jednání
Číslo usnesení
RMČ/27/742/2022
Stav
Předkladatel
Doležal Zdeněk, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
Přehled rozpočtových opatření
Číslo usnesení
RMČ/27/743/2022
Stav
Předkladatel
Kavalírek Jan, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
Společný prodej nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví - pozemku parc. č. 1218, jehož součástí je stavba č. p. 1704, k. ú. Smíchov na adrese Ke Koulce 1704/6, Praha 5 (spoluvlastníci - id. 3/8 MČ Praha 5, id. 5/8 společnost City Home Project VII., s. r. o.) vítězi elektronické aukce
Číslo usnesení
RMČ/27/744/2022
Stav
Předkladatel
Damašek Martin, Bc., M.A.
Poř. číslo
22.
Jednání
Žádost o pronájem garáže stojící na pozemku parc. č. 1405/2, k. ú. Hlubočepy, na adrese Nad Pomníkem, Praha 5
Číslo usnesení
RMČ/27/745/2022
Stav
Předkladatel
Damašek Martin, Bc., M.A.
Poř. číslo
23.
Jednání
Poskytnutí mimořádného, účelově vázaného investičního příspěvku ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvkové organizaci, na pořízení elektrické varné pánve do školní kuchyně.
Číslo usnesení
RMČ/27/746/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
Poskytnutí mimořádného, účelově vázaného neinvestičního příspěvku Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvkové organizaci, v celkové výši 47,8 tis. Kč na odstranění havárie hromosvodu.
Číslo usnesení
RMČ/27/747/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
Přehled veřejných zakázek zadaných Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou a místostarostou v období od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/748/2022
Stav
Předkladatel
Kavalírek Jan, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 – pracoviště MŠ Nad Laurovou 1983/1 – oprava dětských letních toalet"
Číslo usnesení
RMČ/27/749/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
Smlouva o koordinaci staveb se Sekyra Group v rámci akce: "Škola Smíchov"
Číslo usnesení
RMČ/27/750/2022
Stav
Předkladatel
Homola Tomáš, JUDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0031/0/OPRI/21 na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 - přístavba dílen pro polytechnickou výuku“
Číslo usnesení
RMČ/27/751/2022
Stav
Předkladatel
Homola Tomáš, JUDr.
Poř. číslo
29.
Jednání
Smlouva o dílo č.0016/0/OPRI/22 se společností Rekomont, spol. s. r. o., na investiční akci s názvem: "Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Buďánka II. etapa"
Číslo usnesení
RMČ/27/752/2022
Stav
Předkladatel
Homola Tomáš, JUDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
Objednávka č. 0058/OSP/22 na umístění, údržbu a servis chemických toalet na vybraných dětských hřištích a sportovištích na území MČ Praha 5
Číslo usnesení
RMČ/27/753/2022
Stav
Předkladatel
Brož Lubomír, Ing.
Poř. číslo
31.
Jednání
Jmenování konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ky právnické osoby Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace
Číslo usnesení
RMČ/27/754/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
Zpráva o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje za 4. čtvrtletí 2021
Číslo usnesení
RMČ/27/755/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
Návrh aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+
Číslo usnesení
RMČ/27/756/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
Změna gestora u opatření 3.3.4 (z KST na OEK) na základě změny v organizačním řádu k 1. 5. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/757/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
Objednávka č. 0056/OSP/22 na monitoring skládky Motol za využití dronů
Číslo usnesení
RMČ/27/758/2022
Stav
Předkladatel
Brož Lubomír, Ing.
Poř. číslo
36.
Jednání
Schválení výběru provozovatele farmářských trhů v roce 2022 na základě nabídkového řízení na provozovatele trhů "Záměr pachtu - Trhy Anděl" a schválení uzavření nájemní a pachtovní smlouvy
Číslo usnesení
RMČ/27/759/2022
Stav
Předkladatel
Brož Lubomír, Ing.
Poř. číslo
37.
Jednání
Revokace části usnesení k Aktualizaci Směrnice o závazném postupu při implementaci Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+
Číslo usnesení
RMČ/27/760/2022
Stav
Předkladatel
Černá Kateřina, JUDr.
Poř. číslo
38.
Jednání
Schválení zadávací dokumentace včetně příloh a jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce BJ 3;4;8;13;15"
Číslo usnesení
RMČ/27/761/2022
Stav
Předkladatel
Herold Lukáš, Bc.
Poř. číslo
39.
Jednání
Schválení zadávací dokumentace včetně příloh a jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5"
Číslo usnesení
RMČ/27/762/2022
Stav
Předkladatel
Brož Lubomír, Ing.
Poř. číslo
40.
Jednání
Uzavření zásobníku projektů Strategie 2030+ k 30. 4. 2022
Číslo usnesení
RMČ/27/763/2022
Stav
Předkladatel
Zajíčková Renáta, Mgr.
27. schůze Rady městské části Praha 5
Orgán: Rada městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 13. 6. 2022 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...