4. "Studie proveditelnosti Tělocvična a hřiště Beníškové" – hrubopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/4/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
43. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 07.09.2021
číslo usnesení VÚR/43/4/2021
4 . bod programu Předkladatel: Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Studie proveditelnosti Tělocvična a hřiště Beníškové" – hrubopis Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

  1. prezentaci hrubopisu „Studie proveditelnosti tělocvična a hřiště Beníškové“, zprac. Nedvěd architekti, dat. 07/2021.

    0

II. Konstatuje

  1. že studie splnila zadání a ve variantách prověřila možnosti umístění tělocvičny a hřiště.

    0

III. Doporučuje RMČ

  1. pokračovat v projektové přípravě tělocvičny a hřiště dle varianty 1 na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 5.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0 Předmětem projednání byl hrubopis „Studie proveditelnosti tělocvična a hřiště Beníškové“, který představil Mgr. A. Jan Nedvěd z Nedvěd architekti. Diskuse: T. Homola: dotaz, zda projektant obdržel dostupné podklady, týkající se geologických poměrů v lokalitě v souvislosti s nestabilitou podloží. J. Nedvěd (NEDVĚD ARCHITEKTI): potvrdil disponování dotazovanými podklady včetně skutečnosti, že navrhované konstrukční principy vycházejí ze zmiňovaných podkladů. Z. Laciga: domnívá se, že hmotové řešení ve variantě 1 je vzhledem k okolí příliš vysoké, doporučil by snížení. T. Homola: z důvodu majetkoprávního uspořádání vyloučil možnost realizovat variantu situovanou ve východní části řešeného území (variantu 2). Z. Hamanová: na základě porovnání podlažnosti návrhu a stávajících objektů areálu školského zařízení považuje navrhované výškové uspořádání za bezkonfliktní. Podlaha tělocvičny je oproti terénu směrem od ulice zvýšená pouze o 1 podlaží. J. Nedvěd (NEDVĚD ARCHITEKTI): v souvislosti s reliéfem terénu a výškovým uspořádáním stávající zástavby předmětné lokality bylo ze strany zpracovatele z hlediska výsledné výšky návrhu hledáno kompromisní řešení. Ohrazení střešního hřiště může být provedeno i z více transparentního materiálu. Z. Hamanová: podpora varianty nástavby mezi objekty (varianta 1). T. Homola: s ohledem na specifické základové podloží dotaz, zda zhotovitel už v této fázi návrhu promýšlel jeho konstrukční, resp. materiálové řešení. J. Nedvěd (NEDVĚD ARCHITEKTI): v úvahu připadají lehké a snadno realizovatelné konstrukce (dřevo apod.). J. Lepša (IPR): formuloval požadavek při dalších projektových pracích prověřit výškové uspořádání návrhu v kontextu s okolní zástavbou.
4. "Studie proveditelnosti Tělocvična a hřiště Beníškové" – hrubopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/4/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...