6. "Podkladová studie k Z 2927" – hrubopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/6/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
43. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 07.09.2021
číslo usnesení VÚR/43/6/2021
6 . bod programu Předkladatel: Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Podkladová studie k Z 2927" – hrubopis Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

  1. prezentaci hrubopisu „Podkladové studie ke změně ÚP SÚ HMP č. Z 2927“, zprac. Projektil architekti, s. r. o., dat. 13.08.2021.

    0

II. Konstatuje

  1. že studie splnila zadání a prověřila možnosti využití území řešeného změnou ÚP SÚ HMP č. Z 2927 při ulici Kukulova včetně zapracování požadavků Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy.

    0

III. Doporučuje RMČ

  1. souhlasit se studií jako s podkladem pro pořízení změny ÚP SÚ HMP č. Z 2927 a pro svěření pozemků parc. č. 438 a 440/1 v k. ú. Motol.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0 Předmětem projednání byl hrubopis „Podkladové studie ke změně ÚP SÚ HMP č. Z 2927“, který představil Ing. Ondřej Hofmeister z Projektil architekti, s. r. o. Diskuse: P. Richter: zásadní připomínka ke zvolené, podle něj podhodnocené kapacitě navrhované zástavby v souvislosti se vstupy v území (dobrá obslužnost MHD, dopravní i technická infrastruktura, blízkost rekreačních ploch apod.). Z. Hamanová: ve studii zvolený kód míry využití ploch D odpovídá zhotovitelem odprezentované charakteristické urbánní struktuře na svazích Prahy 5. Z. Laciga: souhlas s navrženou hustotou zástavby, v současné době území disponuje řadou nezodpovězených otázek, které budou předmětem politických rozhodnutí, postrádá řešení P+R obsažené v zadání. O. Hofmeister (PROJEKTIL ARCHITEKTI): P+R navrhují mimo řešené území blíže k vestibulu stanice metra Motol, řešené území považují příliš hodnotné na to, aby se zde umisťoval objekt P+R, z hlediska provozního a funkčního uspořádání je jeho situování vhodnější v rámci stanice metra včetně možnosti doplnění o případné další funkcionality (občanská vybavenost, služby apod.).
6. "Podkladová studie k Z 2927" – hrubopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/43/6/2021
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...