4. "Generel dopravy MČ Praha 5" - připomínky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/25/4/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.
Městská část Praha 5
25. zasedání Dopravního výboru
konaná dne 09.05.2022
číslo usnesení VYDO/25/4/2022
4 . bod programu Předkladatel: Ing. Jan Panenka, předseda Výboru dopravního, "Generel dopravy MČ Praha 5" - připomínky Výbor dopravní
I. Bere na vědomí
  1. vypořádání připomínek ke Generelu dopravy, zprac. SUDOP PRAHA, a. s.

    0

II. Konstatuje
  1. , že Generel dopravy je základním koncepčním dokumentem, který by měl být pravidelně aktualizován v návaznosti na připravované záměry i přijaté strategie HMP i MČ Praha 5.

    0

III. Doporučuje RMČ
  1. projednat Generel dopravy a přijmout jej jako základní koncepční dokument, který bude podkladem pro podrobnější prověření konkrétních řešení tematických okruhů či konkrétních míst.

    0

Poměr hlasování: 5/2/2 Diskuse: Společnost SUDOP PRAHA, a. s. (dále jen SUDOP) obdržela 3 bloky připomínek Generelu dopravy MČ Praha 5 (dále jen GD), které včlenila do jednoho dokumentu - červeně odpověď (odůvodnění), zeleně se úprava promítne do výkresu či textu GD automobilová doprava bude růst dle IPR a modelu (analýza TSK) Z. Laciga: dle projektu udržitelné mobility - Doplnit odkaz na studii MÚK Barrandov z fakulty dopravní ČVUT (zpracovatelem je Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. Projekt RR studii nezahrnuje. Studie vychází z předpokládaných intenzit dopravy) - GD vychází z myšlení konce minulého století (Doprava limitována kapacitou komunikací). - Je třeba vycházet ze strategických dokumentů (Chybějící cíle dopravní politiky) SUDOP: dopravní model hlavního města Prahy - promítá se do růstu dopravy - nástroj vyvinutý v Karlsruhe - růst se bude zpomalovat - Je třeba zavést opatření proti nárůstu dopravy J. Buryan: MÚK Řeporyjská a zastřešení Botaniky v projektu Radlické radiály (dále jen RR) - variantní řešení kruhová křižovatka mimoúrovňová x úrovňová. - Zátěžovost komunikací v GD chybí a je nutným parametrem koncepce městské mobility. - Jak může zastavěnost Smíchov city ovlivnit provoz na Barrandovském mostě a podobně? SUDOP: Můžeme doplnit do generelu. Zvolíme adekvátní formu. M. Kostohryz: Jak zapojit veřejnost? - seznámit ji předem s podklady J. Panenka: - materiály jsou na jednání VYDO, tím je veřejnost seznámena M. Kostohryz: Jaké je politické zadání? - - omezovat automobilovou dopravu, - Kdo formuloval zadání? J. Panenka: Jediné MČ Praha 9 podobný materiál zadala. MČ Praha 5 zahájila tři roky trvající práce, které byly zadané OÚR MČP5, - SATRA zpracovává Barrandovský most Z. Laciga: zadání GD členové neznají. GD nemá právní závaznost. Příprava GD byla mimo rámec projednání VYDO. - Předpokladem tvorby GD je příprava strategických cílů, ujasnění si priorit dopravní politiky J. Buryan: Následné vypořádání připomínek by nebylo problémem v případě průběžného projednání za účasti veřejnosti J. Panenka: Jak by se vypořádávalo připomínkování s veřejností (například rozšíření křižovatek)? - je to i o zajištění dostatečného zdroje financí (pro případ participačního projektu) Š. Rattay: Mělo by vše být prodiskutováno, poté zapracováno a výsledná podoba GD by na jiném jednání VYDO mohla být schválena J. Panenka: Zapracování připomínek musí být před předložením GD k projednání v RMČ Praha 5. SUDOP: Souhlas. Je třeba také doplnit podkladové studie, pokud má VYDO k dispozici. J. Buryan: Odkaz na usnesení VYDO na úpravu Radlické radiály - MÚK Řeporyjská J. Panenka: studie nebyla zveřejněna (aktualizaci RR si objednal MHMP, která studii projednává (včetně osoby radního pro dopravu – pana Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D) SUDOP: plánem GD je průběžná aktualizace dle uveřejněných studií. - zmínka o plavební komoře byla předmětem aktualizace a odkaz v GD by měl být - rovněž problematika chybějící jednosměrné cyklotrasy a propojení přes Smíchov jih bude do GD doplněna (stále je v procesu návrhu) J. Buryan: Jaká by měla být stanovena podrobnost pro koncepci např. cyklistické a pěší dopravy? Stezka ze Sacré Coeur je krátkou spojnicí, která je v prudkém svahu a pro cyklisty nebezpečná. Naopak by měla v GD být (rozsahem dlouhá) stezka po chodníkovém tělese v ulici Strakonické. V jakém vztahu je GD vůči cyklogenerelu, který je již schválený (podrobnější a s harmonogramem realizací)? SUDOP: GD zahrnuje veškeré módy městské mobility (cyklisty nevyjímaje). Problematika podrobnosti pro „měkké“ módy se dá obtížně stanovit. GD v koncepci cyklo vychází z PUMP. Řeší koncepci detailněji optikou MČ Praha 5. Koncepce musí být vypracována s ohledem na nadřazené dokumentace. V GD jsou nové myšlenky (např. cyklodoprava musí být bezpečná), podněty (např. lze využít zelené pásy). V některých místech se mísí s pěšími, i s IAD (omezeně). J. Buryan: V koncepci chybí lávka na Císařské louce, která je vhodná jako cyklotrasa určená pro rekreaci SUDOP: Je třeba ještě zvážit umístění cyklotrasy do vozovky ulice Strakonické a na chodníku. J. Buryan: Chybí zmínka o cyklogenerelu (zpracovatelem Ing. arch. Tomáš Cach) SUDOP: Cyklogenerel je v podkladech pro tvorbu GD, nebyl řadu let aktualizován. M. Kryl: Je třeba řešit křižovatku K Barrandovu - ubývá prostor J. Panenka: Triangle - přizpůsobit se urbanistickým hlediskům. Nejefektivnější z pohledu dopravy na území Prahy 5 je mimoúrovňová křižovatka. Esteticky je nevhodná a omezí prostupnost oblasti. Celé území bude řešeno v podrobnější studii. M. Kryl: Není prostor pro vjezdy do zahloubené křižovatky (brejle). Variantou je řešení ve tvaru diamant (i to je třeba ověřit). SUDOP: Toto území se rozvíjí více a do budoucna je uvažováno s další výstavbou. I při dokončení Radlické radiály bude obyvatelům a návštěvníkům sloužit. Z. Laciga: Je třeba si stanovit, k čemu generel dopravy je určen. Zda jde o vyvíjení tlaku na město. - algoritmus dopravního systému. Jak musí např. na sebe navazovat dílčí opatření (jedno opatření implikuje další opatření). J. Buryan: Souhlas. Jak má být navrženo zkapacitnění uzlů Radlické radiály v návaznosti na Barrandovský most (při dokončení RR). Dále jaká je potřeba dobudování parkování (při dokončení RR). J. Panenka: Bylo řešeno parkování pod Národním domem, investor se rozhodl projekt opustit. - Studie parkování pod Náměstím 14. října. Předpokladem je 30-40 vozidel pod úrovní terénu. (problém z vyústěním Motolského potoka a stávající tubus metra linky B) SUDOP: Deficit parkování na Smíchově. J. Buryan: Bezpečné cesty do škol – jsou zahrnuty do GD? - V ulici Drtinova byla zrealizována dopravní opatření. Je třeba v uličním prostoru semafor? SUDOP: Pokud v projektu na bezpečné cesty do škol semafor není, upravíme dokument (GD). Hlediska bezpečnosti a případného diskomfortu je třeba sladit. Závěrem uvádíme, že je zde předpoklad odevzdání výsledného upraveného dokumentu (GD), projednání na RMČ Praha 5 a uveřejnění v případě schválení. Materiál bude zaslán na IPR Praha, Dopravní podnik, MHMP a další městské organizace (v případě souhlasu). M. Kryl: požadavek hlasovat o protinávrhu. - Hlasování o protinávrhu M. Kryla: „VYDO doporučuje, aby v oblasti rozvoje cykloinfrastruktury MČ Praha 5 bylo postupováno dle harmonogramu aktuálního Cyklogenerelu Prahy 5“ Hlasování 3/0/6 (Návrh nebyl přijat). J. Buryan: požadavek hlasovat o protinávrhu. - Hlasování o protinávrhu J. Buryana: „VYDO doporučuje po zpracování připomínek ke GD předložit s dostatečným předstihem VYDO a umožnit přístup ke GD veřejnosti“ Hlasování 4/0/5 (Návrh nebyl přijat). Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení – dle úvodu. Hlasování 5/2/2 (Návrh byl přijat).
4. "Generel dopravy MČ Praha 5" - připomínky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VYDO/25/4/2022
Předkladatel: Panenka Jan, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...