4. Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/24/632/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
24. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 30.05.2022
číslo usnesení RMČ/24/632/2022
4 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927 Rada městské části Praha 5
I. Souhlasí
 1. s čistopisem podkladové studie pro změnu ÚP SÚ HMP Z 2927 "Motolský háj", zprac. Projektil architekti, s. r. o., dat. 05/2022 jako s podkladem pro pořízení změny ÚP SÚ HMP a pro svěření pozemků parc. č. 438 a 440/1 v k. ú. Motol;

  0

 2. s návrhem změny ÚP SÚ HMP na SV-D, ZMK, VV (plovoucí značka) dle podkladové studie viz bod I.1.

  0

II. Požaduje
 1. v rámci zpracování připomínek k návrhu Metropolitního plánu Prahy ve fázi veřejného projednání požadovat zohlednění výše uvedené podkladové studie.

  0

III. Ukládá
 1. podkladovou studii pro změnu Ú SÚ HMP Z 2927 včetně návrhu změny ÚP SÚ HMP předložit k projednání ZMČ

  Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

  Termín plnění: 28.06.2022

  0

Poměr hlasování: 8/0/0 JUDr. P. Lachnit není přítomen při hlasování
4. Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/24/632/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...