5. "Studie Areálu ZŠ Waltrovka (Radlická) - hrubopis"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/58/5/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
58. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 21.06.2022
číslo usnesení VÚR/58/5/2022
5 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Studie Areálu ZŠ Waltrovka (Radlická) - hrubopis" Výbor pro územní rozvoj
I. Bere na vědomí
 1. prezentaci hrubopisu volumetrické studie "Studie Areálu ZŠ Waltrovka (Radlická)", zprac. ov architekti, s. r. o., dat. 05/2022.

  0

II. Konstatuje
 1. , že volumetrická studie "Studie Areálu ZŠ Waltrovka (Radlická)" splnila zadání.

  0

III. Doporučuje RMČ
 1. jednat s vlastníky navazujících pozemků, k dosažení koordinace v území.

  0

 2. pokračovat v přípravě záměru (zvážit formou architektonické soutěže).

  0

Poměr hlasování: 9/0/0 (Kateřina Poláková není přítomna při hlasování) Diskuse: Štěpán Valouch (zhotovitel: ov-architekti): seznámil přítomné s územím a urbanistickými souvislostmi, možné realizovat cca 12 tis. m2 podlažních ploch pro 540 žáků v 18 kmenových třídách, nejedná se o podkladovou studii ke změně ÚP, projednáno na odboru dopravy, řešení K+R, prezentace vlastního objektu školy koncept a příběh domu, řešení vstupů, orientace ke světovým stranám v souvislosti s dispozicemi, situování a popis 2 navržených tělocvičen a střešního hřiště, urbanismus objektu vůči okolí Z. Hamanová: připomněla jednání se společností PENTA (memorandum), prezentovanou studii považuje za zdařilou, u velké tělocvičny lze pracovat s její výškou, resp. zapuštěním do terénu, prostor pro vyjednávání T. Homola: komentář ke koncepci, možné opuštění konceptu lávky pokud se zapustí tělocvična do terénu, návrh považuje za kvalitní Š. Valouch: lávka je navržena z důvodu vysokých nároků na bezpečnost provozu školy Z. Hamanová: není žádoucí přidávat další vstupy do školy, které musí být kontrolované. Lávka může působit esteticky. Z. Laciga: dotaz na majetkové vztahy, konkrétně v jakém vlastnictví je komunikace mezi školskými objekty Š. Valouch: ulice ve vlastnictví společnosti PENTA Z. Laciga: považuje koncept plánování konkrétně tohoto záměru za nevhodný, nicméně návrh samotný je zdařilý B. Jobová: dotaz na statut studie, na možnost konání soutěže Z. Hamanová: jedná se o prověřovací studii, která nezavazuje, rozhodnutí o realizaci učiní příští politická reprezentace, včetně možnosti vypsání architektonické soutěže T. Homola: uvedení vzniku záměru do souvislostí na základě požadavku odboru školství, který se v průběhu měnil, složitost z hlediska majetkoprávního uspořádání P. Richter: užití institutu soutěže je problematické, prodlužuje celý proces.
5. "Studie Areálu ZŠ Waltrovka (Radlická) - hrubopis"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/58/5/2022
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...